19:24 ICT Thứ tư, 29/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Xã Hải Thượng

Tham luận của xã Hải Thượng tại ĐH tỉnh đảng bộ lần thứ XVI-2015 ( vào đây)

Thứ ba - 06/10/2015 09:44
Tham luận của xã Hải Thượng tại ĐH tỉnh đảng bộ lần thứ XVI-2015 ( vào đây)

Tham luận của xã Hải Thượng tại ĐH tỉnh đảng bộ lần thứ XVI-2015 ( vào đây)

                   Tham luận của đ/c Đào Duy Hợp, huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã Hải Thượng tại đại hội tỉnh đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVI - 2015                                     

 
 
Kính thưa Đoàn chủ tịch;
Kính thưa các đồng chí đại biểu;
Kính thưa Đại hội;
 
Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin phát biểu tham luận với nội dung: Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ xã Hải Thượng trong xây dựng nông thôn mới. Trước hết, chúng tôi nhất trí cao các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có tính khái quát cao; đánh giá đúng thực trạng về kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.
Sau đây, chúng tôi xin phát biểu một số ý kiến về vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới để minh hoạ thêm cho một số nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị để Đại hội tham khảo.
 
Kính thưa Đại hội;
Ngày 5 tháng 8 năm 2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, một Nghị quyết hướng về vùng nông thôn rộng lớn, đã thu hút sự quan tâm của hàng chục triệu nông dân cả nước, từ đó nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có sự chuyển mình đáng kể. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, các địa phương, đơn vị đã quan tâm chăm lo cho công tác xây dựng nông thôn mới nên đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
 Đối với xã Hải Thượng, vinh dự được tỉnh chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, đến thời điểm này cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và đang làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tôi xin chia sẻ một số công việc như sau:
Trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ coi việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, là trách nhiệm của cấp ủy, không một cấp ủy viên nào, một đảng viên nào đứng ngoài lĩnh vực quan trọng này. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 4/02/2011 “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”. Phân công các cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, đảng bộ bộ phận. Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo, chỉ đạo chính quyền thành lập Ban quản lý; xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí một, cùng với lộ trình thực hiện từng tiêu chí. Định kỳ giao ban rà soát công việc, để phát huy ưu điểm, khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.
Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu các giống lúa có chất lượng cao, chú trọng hình thành các trang trại, gia trại. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuyển đổi, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, nhiều mô hình chăn nuôi lợn kết hợp với nuôi cá, sen - cá mang lại hiệu quả khá cao.
Rà soát các tiêu chí, xây dựng giải pháp thực hiện. Cụ thể như đối với tiêu chí số 11 về hộ nghèo phải phân ra từng nhóm đối tượng, đối với hộ nghèo mà có sức lao động thì phải tập trung xóa nghèo, đối tượng hộ nghèo thuộc đoàn thể nào thì đoàn thể đó chịu trách nhiệm đỡ đầu. Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phụ trách tiêu chí số 11 phải chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn hoặc cho mượn vốn, tư vấn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi...vì vậy tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 chỉ còn 4,03%.
Đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đã tập trung huy động nội lực, ngoài việc xây dựng các trung tâm học tập sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn, đã chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa xóm. Đối với xã Hải Thượng chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa xóm, là một đặc thù, bởi vì Hải Thượng quy mô thôn rộng, nếu không xây nhà văn hóa xóm thì cơ hội người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách cũng như thông tin, kiến thức trên các lĩnh vực bị hạn chế. Đến nay, ngoài Nhà văn hóa xã, 2 Trung tâm học tập sinh hoạt văn hóa cộng đồng của 2 thôn, thì 14/14 xóm có nhà văn hóa, tạo được nhiều cơ hội hơn để người dân nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về sản xuất, kinh doanh; thảo luận, bàn bạc tham gia ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng HTX, xây dựng thôn xóm ....
Tập trung chỉ đạo chỉnh trang nông thôn, trong đó chú trọng về công tác mở rộng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cải tạo chuồng trại chăn nuôi, xây dựng cảnh quan... Đáng chú ý là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kéo điện thắp sáng đường quê, đến nay các trục đường chính của thôn, các trục đường xóm đều có điện thắp sáng. Tất cả đều do dân tự nguyện đóng góp để xây dựng, do dân đóng góp kinh phí để thanh toán tiền điện thắp sáng hàng tháng, góp phần tạo cho bộ mặt nông thôn càng thêm khởi sắc.
Kính thưa Đại hội;
Để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Hải Thượng xin nêu một số giải pháp sau:
1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Bí thư Đảng ủy là người đứng đầu Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND đứng đầu Ban quản lý, chịu trách nhiệm mọi mặt về kết quả thực hiện; thể hiện rõ vai trò người đứng đầu. Xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phải hết sức cụ thể, rành mạch, sát với thực tiễn.
2. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi một người dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về xây dựng nông thôn mới, xác định phương châm “huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết”, hay nói một cách khác là nhân dân lo lấy việc xây dựng nông thôn mới là chính, không trông chờ ỷ lại.
3. Lấy dân làm gốc trong huy động các nguồn lực như đóng góp ngày công, đóng góp kinh phí, hiến đất, hiến tài sản; thực hiện công khai dân chủ trong huy động, trong đóng góp, xem đây là lĩnh vực hết sức quan trọng, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quản lý nguồn đóng góp của nhân dân, để nhân dân mất lòng tin, là thất bại vì lấy lại lòng tin là rất khó; kịp thời động viên khen thưởng, những cá nhân có thành tích trong hiến đất, hiến tài sản, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng như trực tiếp giám sát, thi công công trình.
       4. Tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chú trọng thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng cánh đồng lớn; thực hiện chủ trương “liên kết bốn nhà”. Coi việc thử nghiệm các giống lúa vừa cho năng suất cao, vừa có chất lượng gạo ngon được thị trường ưa chuộng, chống chịu được sâu bệnh; cải tạo đàn lợn, đàn bò là nhiệm vụ xuyên suốt trong chỉ đạo nông nghiệp để không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Xem việc nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân là động lực, là mục tiêu của xây dựng nông thôn mới.
        5. Chúng tôi đồng tình cao giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, thúc đẩy quá trình tập trung tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu một số nông sản của tỉnh.
Quảng Trị là tỉnh có diện tích đất trồng lúa không nhiều, nhưng một số huyện như: Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh có hàng nghìn hộ nông dân thu nhập chủ yếu bằng nông nghiệp, diện tích trồng lúa khá lớn, thực tế hiện nay là sản xuất quá nhỏ lẻ, manh mún, lấy công làm lãi, kém hiệu quả và rất bấp bênh. Phải tích tụ rộng đất để tạo điều kiện đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng KHKT- Công nghệ và đảm bảo đầu vào, đầu ra. Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị trong nhiệm kỳ này, trong xây dựng thương hiệu một số nông sản, phải chỉ đạo xây dựng cho được thương hiệu gạo chất lượng cao. Những năm qua, giá lúa, gạo chất lượng cao thường xuyên biến động, lúc thì giá cao, nhưng có lúc bị rớt giá làm cho người nông dân không mặn mà với ruộng đồng, bởi vì làm nhiều nhưng lợi nhuận không được bao nhiêu, nhiều hộ bỏ ruộng hoang nhưng phải chấp nhận phải đóng sản lượng cho HTX. Cái rớt giá ở đây không phải thị trường không chấp nhận mà do những hộ buôn bán nhỏ lẽ muốn kiếm lợi nhuận trước mắt, không nghĩ đến kinh doanh lâu dài đã trộn lẫn gạo chất lượng cao với gạo phẩm cấp thấp để rồi người tiêu dùng không chấp nhận. Mặt khác, vấn đề quan trọng hơn có lẽ là do tỉnh Quảng Trị và các huyện chưa có thương hiệu gạo. Nếu xây dựng thành công thương hiệu gạo, chắc chắn gạo của chúng ta sẽ được giá và ổn định; hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích sẽ tăng lên, cuộc sống của người nông dân sẽ được cải thiện và nông dân gắn bó hơn với ruộng đồng.
6. Tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang nông thôn (như tiếp tục hiến đất mở đường, cải tạo vườn tạp, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, các công trình phụ, tường rào...) tạo cho bộ mặt làng quê không ngừng khởi sắc.
        7. Huy động sự đóng góp của con em xa quê. Đây là một nguồn lực không thể thiếu trong xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới. Bởi trong sự phát triển và đi lên của quê hương, có cả máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ lớp người đi trước. Chính vì thế mà bất cứ người dân nào, dù ở phương trời nào cũng luôn nghĩ về quê hương.
        Khai thác mạch nguồn này, ngày 02/9/2015 xã Hải Thượng tổ chức gặp mặt con em xa quê trên mọi miền của Tổ quốc lần thứ nhất, cuộc gặp mặt thành công tốt đẹp và đã nhận được sự hưởng ứng cao của con em xa quê về tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ và vật chất.
Kính thưa Đại hội;
Từ thực tiễn công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, xin có 2 kiến nghị như sau:
- Trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, vai trò tham gia của doanh nghiệp còn hết sức khiêm tốn, kính đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, có cơ chế để doanh nghiệp vào cuộc, giữ vai trò “quan trọng” như phương châm đã xác định.
- Các địa phương về đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch và đúng kế hoạch nên có sự động viên về vật chất một cách tương xứng để động viên, khích lệ.
 Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công với chất lượng cao nhất!
 
Xin chân thành cảm ơn!
 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp nbsp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn